Јавни увид за неколико пројеката

На сајту Града Панчева је 3. јула објављено неколико позива за јавни увид.

 9.7.2020.


На сајту Града Панчева је 3. јула објављено неколико позива за јавни увид.

1. Изградња стамбено-пословног објекта - Светог Саве 34

Планира се изградња стамбено-пословног објекта спратности По+Пр+4+Пс са 28 стамбених јединица и 2 пословна простора и стамбеног објекта спратности По+Пр+4 са 25 стамбених јединица на катастарским парцелама бр. 2966 и 2967 КО Панчево (адреса: Светог Саве 34). Сва документа можете пронаћи овде.

Изглед будућег објекта
2. Изградња стамбеног објекта - Бранка Радичевића 54А

Планира се изградња вишепородичног стамбеног објекта спратности По+П+3+М, са 10 стамбених јединица и помоћни објекат са 6 гаражних боксова на катастарским парцелама бр. 3417 и 3416 КО Панчево (адреса: Бранка Радичевића 54А). Сва документа можете пронаћи овде.

3. Изградња стамбено-пословног објекта - Милоша Требињца 114

Планира се изградња стамбеног објекта спратности По+Пр+3+Пк (Пс) на катастарској парцели бр. 6595 КО Панчево (адреса: Милоша Требињца 114). Сва документа можете пронаћи овде.

Изглед будућег објекта
4. Јавни увид - Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево

Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево. Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 3.7.2020. године. Сва документа можете пронаћи овде.

Планирана намена
5. Јавни увид - Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица, у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву. Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 3.7.2020.године. Сва документа можете пронаћи овде.


Централни регистар фотографија и разгледница Србије
Претраживач културног наслеђа Србије